بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

سیاست‌گذاری توسعه

اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف برطرف ساختن موانع در مسیر توسعه، اقدام به رصد فضای حاکمیتی و بررسی قوانین و مقررات حوزه سیاست‌گذاری می‌کند.

2019-10-10T21:05:52+03:30