مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در راستای چشم‌انداز است. مدیریت راهبردی شامل تعیین اهداف، تجزیه و تحلیل محیط رقابتی، تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان، ارزیابی راهبردها و حصول اطمینان از اجرای راهبردها در سراسر سازمان می‌باشد. دو هدف اصلی در مدیریت راهبردی به دست آوردن مزیت رقابتی در کسب و کار و بقا در محیط متغیر کسب‌و‌کار می‌باشد.

تغییر در محیط داخلی سازمان شامل تغییر در سیاست‌های کسب‌وکاری و رویه‌ها انتخابی مدیران سازمان و تغییر در محیط بیرونی شامل تغییر در قوانین دولتی موثر بر کسب‌وکار، حرکت رقبا، تغییر در سلیقه و ترجیحات مشتری می‌باشد.

 • مدیریت راهبردی اساس تصمیمات کلیدی سازمان است.

 • مدیریت راهبردی تلاشی است که سازمان ها را برای چالش‌های آینده آماده می‌کند و نقش مهمی در کاوش فرصت‌ها و شناسایی راه های دستیابی به آن ها ایفا می‌نماید.

 • هدف اصلی مدیریت راهبردی دستیابی به رقابت پایدار در سازمان است.

مدیریت استراتژیک شامل تعیین چشم‌‌‌انداز، ماموریت و اهداف سازمانی، رصد محیطی، ساخت راهبرد، ارزیابی و کنترل است.

1- تعیین سطوح اهداف راهبردی کسب‌وکار

 • ایجاد چشم انداز
 • طراحی ماموریت
 • تعیین اهداف

2- تدوین راهبردها

 • ارزیابی محیطی و سازمانی
 • توجه به راهبردها
 • تحلیل راهبردی
 • ایجاد راهبرد
 • تهیه برنامه راهبردی

3- پیاده سازی راهبرد

 • عملی کردن استراتژی ها
 • توسعه ساختارها و سیستم‌ها
 • مدیریت اجرای رفتاری و عملکردی

4- کنترل و ارزیابی راهبرد

 • ارزیابی
 • کنترل
 • راهبردهای بازآفرینی

اهمیت مدیریت راهبردی

 • با مدیریت راهبردی اهداف واقع بینانه در راستای چشم انداز سازمان تعیین می‌گردد.
 • به منظور تجزیه و تحلیل رقبا و حضور فعالانه در بازار به سازمان‌ها کمک می‌کند.
 • مدیریت راهبردی اساس تصمیمات کلیدی سازمان است.
 • مدیریت راهبردی تلاشی است که سازمان ها را برای چالش‌های آینده آماده می‌کند و نقش مهمی در کاوش فرصت‌ها و شناسایی راه های دستیابی به آن ها ایفا می‌نماید.
 • هدف مدیریت راهبردی، تضمین بقای بلندمدت شرکت ضمن مقابله با رقابت و زنده ماندن از محیط پویا است.
 • مدیریت راهبردی به توسعه شایستگی هاو رقابت پذیری درنوسعه کسب و کار کمک می کند.

هدف اصلی مدیریت راهبردی دستیابی به رقابت پایدار در سازمان است. تدوین و اجرای چنین راهبردهایی در سازمان منجر به ایجاد ارزش می شود. مدیریت راهبردی بر ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها متمرکز است و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف سازمان به توسعه راهبردهایی برای بقا، رشد و گسترش سازمان می‌پردازد.

۱۳۹۸-۶-۱۲ ۱۴:۰۲:۰۴ +۰۰:۰۰