مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها(CSR)

هر سازمان در راستای رسیدن به توسعه پایدار شرکتی باپیاده‌سازی اقدامات پایدار نظیر توسعه اقتصادی، پیشرفت حرفه‌ای و رفاه کارکنان خود و رعایت مسائل اخلاقی و حقوقی ضمن ابجاد اعتماد و تعهد در کارکنان و ذینفعان شرکت بهتقویت تصویر شرکت در جامعه نیز می‌پردازد.لذا مسئولیت اجتماعی شرکتی شیوه‌ای است که محیط‌های کار را بهبود می‌بخشد ومسئولیت‌‌های سازمان‌ها را فراترانتظارات اخلاقی و قانونیدر جامعه تنظیم می‌نماید.
هر کار یا فعالیت اقتصادی در کنار ارائه خروجی¬ها و محصولات خود سرریزی از تأثیرات نامطلوب و ناخواسته زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز بر محیط خود تحمیل می¬کند که تنها بخشی از آن در چارچوب قانونی توسط دولت قابل کنترل است. لذا در دنیای پیچیده امروز این بر عهده شرکت¬ها است که فراتر از الزامات قانونی و مقرراتی، رفتار و شیوه کسب¬وکار خود را به گونه¬ای تنظیم کنند که مانع از وارد شدن هزینه¬های نامطلوب به جامعه و محیط شوند و با برنامه¬هایی فراتر از عملکرد تجاری خود دین خود را نسبت به جامعه ادا کنند.

  • مسئولیت اجتماعی شرکتی عبارت است از تعهد یک سازمان به در نظر گرفتن منافع مشتریان، کارکنان، ذینفعان و شهروندان و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های آن کسب‌وکار بر انسان، جامعه و محیط.

  • سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهداتشان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند

  • پباده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر ارتقای روابط عمومی و حسن شهرت شرکت‌ها،اعتماد و تعهد سازمانی ذینفعان، نهایتاً منجر به افزایش کارایی شرکت می‌شود

سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهداتشان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفعنظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

استراتژی‌هایی مسئولیت اجتماعی باید سودآور، در برگیرنده قوانین و مقررات، معتهد به عرف و اخلاق و دوستدار شهروندان باشد.

یکی از مدل‌های رایج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاکید بر سه حوزه داخلی، خارجی و میانی می‌باشد. حوزه مسئولیت‌های داخلی شامل پیاده‌سازی استراتژی‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری در بازار و انطباق قانونی است که اجرای آن تاثیری برجامعه ندارد ولی جهت‌گیری اخلاقی دارد؛ حوزه مسئولیت‌های میانی شامل زمینه‌هایی هستند که تاثیر مستقیمی بر محیط‌زیست و اجتماع ندارند اما می‌توانند بخشی از فرآیندها را نرمال کنند. استراتژی‌هایی مانند توجه به ارزش‌ها، استانداردهای زیست‌محیطی، قانون کار، مدیریت زنجیره تامین و ذینفعان در این حوزه قرار می‌گیرند؛ حوزه مسئولیت‌های خارجی شامل همه فعالیت‌های خیرخواهانه که یک شرکت برای انجام مسئولیت اجتماعی باید در برنامه‌های استراتژیک و فرآیندهایش آن‌ها را داشته باشد. فعالیت‌هایی مانند مشارکت، اسپانسر و برنامه‌های داوطلبانه.

4 گام ذیل در راستای اجرای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرکت‌ها انجام می‌گردد.
• تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی براساس توانایی‌های شرکت
• توسعه استراتژی‌ها براساس نیازهای مشتریان و دیدگاه‌های کارکنان و ذینفعان شرکت
• ارائه گزارش‌ سنجش بازگشت سرمایه در استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی به مدیران و سرمایه‌گذاران از طریق توسعه چارچوب سازماندهی شده با در نظر گرفتن الویت‌بندی استراتژی‌ها
• پیاده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی و برندسازی برای شرکت
با پباده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی مسئولیت شرکت را درقبال عموم جامعه، ذینفعان و حتی کارکنان به جای آمده و از این طریق علاوه بر ارتقای روابط عمومی و حسن شهرت شرکت‌ها،اعتماد و تعهد سازمانی ذینفعان شرکت بهبود می‌یابد و نهایتاً کارایی شرکت افزایش می‌یابد.

۱۳۹۸-۵-۲۶ ۱۷:۳۵:۵۱ +۰۰:۰۰