مشاوره منابع انسانی

در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فناوری سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان‌ها قلمداد می‌شود. سرمایه انسانی مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و ویژگی‌های عمومی افراد در سازمان است و می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد. منابع انسانی و دانش مدیریت آن امروزه به عنوان سرمایه‌های مهم و رقابتی سازمان‌ها در جهت پیشبرد و توسعه اهداف راهبردی محسوب می‌گردد. محصولات و خدمات حوزه منابع انسانی به منظور ارتقا ظرفیت‌ مدیران و سرمایه انسانی سازماندر راستای تحقق ماموریت‌ها‌ و نیازهای پویای سازمان ارائه می‌شود.

.

  • منابع انسانی و دانش مدیریت آن امروزه به عنوان سرمایه‌های مهم و رقابتی سازمان‌ها در جهت پیشبرد و توسعه اهداف راهبردی محسوب می‌گردد.

  • راهبرد یکپارچه منابع انسانی شامل مدل عملیاتی منابع انسانی و فرآیندهای حمایتی است که منجر به سازماندهی دقیق می‌شود.

ایجاد و توسعه الگوی منابع انسانی اختصاصی برای سازمان مربوطه و شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل سازماندهی مجدد ساختار رهبری سازمان، ایجاد خط‌مشی‌ها و رویه‌های سازمانی، حصول اطمینان از اجرای قوانین مربوط به کارمندان و تغییر سرمایه‌های انسانی می‌شود.

ما با مشتریان خود همکاری می کنیم تا برنامه های یکپارچه را عملی کنیم:

ایجاد راهبرد منابع انسانیهمتراز با راهبرد کسب و کاری و راهبرد سرمایه انسانی سازمان تا ضمن پشتیبانی از نتایج کسب و کاری منجر به ارتقا استعدادهای ارزشمند سازمان و خدمات انسانی سازمان و بهبود تجربه کارمند و مدیر گردد.

طراحی و پیاده‌سازی مدل عملیاتی منابع انسانیکه سازمان‌ها را قادر به شناسایی استعدادها و ارائه خدمات کارآمد منابع انسانی در راستای حل مسائل اصلی در سراسر سازمان می‌‌کند.

راهبری شیوه‌های پیشرو و برتر عملیاتیفرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی که با فرآیندهای مدل عملیاتی منابع انسانی و معماری بنیادین فناوری منابع انسانی همتراز شده است.

راهبرد یکپارچه منابع انسانی شامل مدل عملیاتی سراریمنابع انسانیو فرآیندهای حمایتی است که منجر به سازماندهی دقیق و منسجم منابع انسانی سازمان و تحقق سطوح جدید ارزش‌های کسب و کاری می‌شود.

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با تفکر خلاق و نوآورانه در زمینه منابع انسانی و انجام پژوهش‌های گسترده درباره آینده منابع انسانی،چند ویژگی اصلی رابرای بهبود موثر کسب و کار سازمان‌هادر عملکرد منابع انسانی شناسایی کرده است:

  • شناسایی منابع جدید استعدادها
  • ایجادفرهنگ سازگار و توانمند
  • تجزیه و تحلیل علمی و مبتنی بر واقعیت
  • توسعه سازمانی یادگیرنده
  • بازتعریف مشاغل و الگوهای شغلی برای تقویت پویایی کارکنان داخلی و خارجی

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر ضمن ارتقا قابلیت‌های منابع انسانی و توانایی سازمان‌هادر ارائه خدمات منابع انسانی کارآمد با سازماندهی منابع انسانی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا متحد راهبردی بهتری در آن کسب و کار باشند.

—-

راه‌حل‌ها و خدمات شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر از سه پیشنهادیکپارچه تشکیل شده است که شامل تدوین چشم‌انداز و برنامه ریزی برای تحقق آن، طراحی فرآیندهاو عملیات می‌شود.

راهبرد منابع انسانی:تدوین چشم انداز منابع انسانی و نقشه‌راهدستیابی به راهبردهای سازمان ضمن ارائه استعدادهای ارزشمند و خدمات منابع انسانیمنجر به پیشرفت مدیران و کارمندان می‌شود.

مدل عملیاتی منابع انسانی:طراحی و پیاده‌سازی مدل عملیاتی منابع انسانیکه سازمان‌ها را قادر به شناسایی استعدادها و ارائه خدمات کارآمد منابع انسانی در راستای حل مسائل اصلی در سراسر سازمان می‌‌کند.

فرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی:راهبری شیوه‌های پیشرو و برتر عملیاتی فرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی که با فرآیندهای مدل عملیاتی منابع انسانی و معماری بنیادین فناوری منابع انسانی همتراز شده است.

۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۲:۴۶:۲۵ +۰۰:۰۰