.

.

.

.

.

.

توسعه سیاست‌گذاری

شرکت اندیشه راهبردی توسعه اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف برطرف ساختن موانع در مسیر توسعه، اقدام به رصد فضای حاکمیتی و بررسی قوانین و مقررات حوزه سیاست‌گذاری می‌کند.