مدیریت دانش سازمانی

فضاي رقابتي و شرايط متغير كسب‌وكار امروز تداوم حيـات و رشـد سـازمان‌هـا وابسته به توان سازمان‌ها در سازگاري با تغييرات محیط دور و نزدیک است. مقصود از مدیریت دانش توانایی استفاده از اطلاعات ضمنی و صریح در حل مسئله، تصمیم‌گیری یا بهبود موثر ارزش‌های اصلی سازمان است. به عبارت دیگر مدیریت دانش سازمانی يكـي از مهـم‌تـرين ابزارهـاي راهبردی است كـه مـي‌توانـد موجـب پايـداري و سودآوري سازمان شده و با توجه به اينكـه از گونـاگوني، گسـتردگي و ابعـاد مختلفـي برخـوردار است، به عنوان يك دارايي ارزشمند راهبردی موجبات كسب مزيت رقـابتي بـراي سـازمان‌هـا را فراهم مي‌آورد. مدل مدیریت دانش روشی ساختاری برای بررسی روند مدیریت دانش مورد استفاده یك سازمان به منظور بررسی ویژگی‌های آن و مناسب‌سازی آن با نیازهای خاص سازمان است.

مدیریت دانش به فرآیند جمع‌آوری‌، تجزیه‌وتحلیل‌، مدیریت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات کسب‌وکاری مرتبط در سراسر سازمان اشاره دارد. از آنجا که داده‌های هر سازمان روزانه در حال افزایش است راهبرد مدیریت دانش سازمان تغییر می‌نماید. راهبرد مدیریت دانش برای هر سازمان خاص می‌باشد و در بین افراد درون سازمان منجر به افزایش بهره‌وری‌، کارایی و تفکر نوآورانه می‌شود در نهایت شیوه‌های سازمانی را بهبود می‌بخشد.

طرح جامع مدیریت دانش سازمانی شامل بازمهندسی فرآیندهای سازمانی، مدیریت سیستم اسناد، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت سازمان می‌شود. طرح جامع مدیریت دانش شامل نه گام زیر است که در طی اجرای آن اهداف مدیریت سازمانی در سه بعد فرهنگ، ساختار و فناوری تحقق می‌یابد. این گام‌ها براساس جدیدترین و معتبرترین نظریه‌های مدیریت دانش طراحی شده است.