مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در راستای چشم‌انداز است. مدیریت راهبردی شامل تعیین اهداف، تجزیه‌و‌تحلیل محیط رقابتی، تجزیه‌و‌تحلیل محیط داخلی سازمان، ارزیابی راهبردها و حصول اطمینان از اجرای راهبردها در سراسر سازمان می‌باشد. دو هدف اصلی در مدیریت راهبردی به دست آوردن مزیت رقابتی در کسب‌وکار و بقا در محیط متغیر کسب‌و‌کار می‌باشد.

تغییر در محیط داخلی سازمان شامل تغییر در سیاست‌های کسب‌وکاری و رویه‌های انتخابی مدیران سازمان و تغییر در محیط بیرونی شامل تغییر در قوانین دولتی موثر بر کسب‌وکار، حرکت رقبا، تغییر در سلیقه و ترجیحات مشتری می‌باشد.

 • مدیریت راهبردی اساس تصمیمات کلیدی سازمان است.

 • مدیریت راهبردی تلاشی است که سازمان‌ها را برای چالش‌های آینده آماده می‌کند و نقش مهمی در کاوش فرصت‌ها و شناسایی راه‌های دستیابی به آن ها ایفا می‌نماید.

 • هدف اصلی مدیریت راهبردی دستیابی به رقابت پایدار در سازمان است.

فرآیند مدیریت راهبردی

فرآیند مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی شامل تعیین چشم‌‌‌انداز، ماموریت و اهداف سازمانی، رصد محیطی، ساخت راهبرد، ارزیابی و کنترل است.

1- تعیین سطوح اهداف راهبردی کسب‌وکار

 • ایجاد چشم‌انداز
 • طراحی ماموریت
 • تعیین اهداف

2- تدوین راهبردها

 • ارزیابی محیطی و سازمانی
 • توجه به راهبردها
 • تحلیل راهبردی
 • ایجاد راهبرد
 • تهیه برنامه راهبردی

3- پیاده‌سازی راهبرد

 • عملی کردن استراتژی‌ها
 • توسعه ساختارها و سیستم‌ها
 • مدیریت اجرای رفتاری و عملکردی

4- کنترل و ارزیابی راهبرد

 • ارزیابی
 • کنترل
 • راهبردهای بازآفرینی

اهمیت مدیریت راهبردی

 • با مدیریت راهبردی اهداف واقع‌بینانه در راستای چشم‌انداز سازمان تعیین می‌گردد.
 • به منظور تجزیه‌و‌تحلیل رقبا و حضور فعالانه در بازار به سازمان‌ها کمک می‌کند.
 • مدیریت راهبردی اساس تصمیمات کلیدی سازمان است.
 • مدیریت راهبردی تلاشی است که سازمان‌ها را برای چالش‌های آینده آماده می‌کند و نقش مهمی در کاوش فرصت‌ها و شناسایی راه‌های دستیابی به آن‌ها ایفا می‌نماید.
 • هدف مدیریت راهبردی، تضمین بقای بلندمدت شرکت ضمن مقابله با رقابت و زنده ماندن از محیط پویا است.
 • مدیریت راهبردی به توسعه شایستگی‌ها و رقابت‌پذیری در توسعه کسب‌وکار کمک می‌کند.

هدف اصلی مدیریت راهبردی دستیابی به رقابت پایدار در سازمان است. تدوین و اجرای چنین راهبردهایی در سازمان منجر به ایجاد ارزش می‌شود. مدیریت راهبردی بر ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها متمرکز است و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف سازمان به توسعه راهبردهایی برای بقا، رشد و گسترش سازمان می‌پردازد.