مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)

هر سازمان در راستای رسیدن به توسعه پایدار شرکتی با پیاده‌سازی اقدامات پایدار نظیر توسعه اقتصادی، پیشرفت حرفه‌ای و رفاه کارکنان خود و رعایت مسائل اخلاقی و حقوقی ضمن ابجاد اعتماد و تعهد در کارکنان و ذینفعان شرکت به تقویت تصویر شرکت در جامعه نیز می‌پردازد. لذا مسئولیت اجتماعی شرکتی شیوه‌ای است که محیط‌های کار را بهبود می‌بخشد و مسئولیت‌‌های سازمان‌ها را فراتر انتظارات اخلاقی و قانونی در جامعه تنظیم می‌نماید.
هر کار یا فعالیت اقتصادی در کنار ارائه خروجی‌ها و محصولات خود سرریزی از تأثیرات نامطلوب و ناخواسته زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز بر محیط خود تحمیل می‌کند که تنها بخشی از آن در چارچوب قانونی توسط دولت قابل کنترل است. لذا در دنیای پیچیده امروز این بر عهده شرکت‌ها است که فراتر از الزامات قانونی و مقرراتی، رفتار و شیوه کسب‌وکار خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که مانع از وارد شدن هزینه‌های نامطلوب به جامعه و محیط شوند و با برنامه‌هایی فراتر از عملکرد تجاری خود دین خود را نسبت به جامعه ادا کنند.

  • مسئولیت اجتماعی شرکتی عبارت است از تعهد یک سازمان به در نظر گرفتن منافع مشتریان، کارکنان، ذینفعان و شهروندان و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های آن کسب‌وکار بر انسان، جامعه و محیط.

  • سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهداتشان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند.

  • پباده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر ارتقای روابط عمومی و حسن شهرت شرکت‌ها، اعتماد و تعهد سازمانی ذینفعان، نهایتاً منجر به افزایش کارایی شرکت می‌شود.

سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهداتشان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری‌که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

استراتژی‌هایی مسئولیت اجتماعی باید سودآور، در برگیرنده قوانین و مقررات، معتهد به عرف و اخلاق و دوستدار شهروندان باشد.

یکی از مدل‌های رایج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاکید بر سه حوزه داخلی، خارجی و میانی می‌باشد. حوزه مسئولیت‌های داخلی شامل پیاده‌سازی استراتژی‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری در بازار و انطباق قانونی است که اجرای آن تاثیری برجامعه ندارد ولی جهت‌گیری اخلاقی دارد؛ حوزه مسئولیت‌های میانی شامل زمینه‌هایی هستند که تاثیر مستقیمی بر محیط‌‌زیست و اجتماع ندارند اما می‌توانند بخشی از فرآیندها را نرمال کنند. استراتژی‌هایی مانند توجه به ارزش‌ها، استانداردهای زیست‌محیطی، قانون کار، مدیریت زنجیره تامین و ذینفعان در این حوزه قرار می‌گیرند؛ حوزه مسئولیت‌های خارجی شامل همه فعالیت‌های خیرخواهانه که یک شرکت برای انجام مسئولیت اجتماعی باید در برنامه‌های استراتژیک و فرآیندهایش آن‌ها را داشته باشد. فعالیت‌هایی مانند مشارکت، اسپانسر و برنامه‌های داوطلبانه.

فازهای پیاده‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

  • تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی براساس توانایی‌های شرکت

  • توسعه استراتژی‌ها براساس نیازهای مشتریان و دیدگاه‌های کارکنان و ذینفعان شرکت

  • ارائه گزارش‌ سنجش بازگشت سرمایه در استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی به مدیران و سرمایه‌گذاران از طریق توسعه چارچوب سازماندهی شده با در نظر گرفتن الویت‌بندی استراتژی‌ها

  • پیاده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی و برندسازی برای شرکت

با پباده‌سازی استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی مسئولیت شرکت را در قبال عموم جامعه، ذینفعان و حتی کارکنان به جای آمده و از این طریق علاوه بر ارتقای روابط عمومی و حسن شهرت شرکت‌ها، اعتماد و تعهد سازمانی ذینفعان شرکت بهبود می‌یابد و نهایتاً کارایی شرکت افزایش می‌یابد.