مشاوره منابع انسانی

در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فناوری سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان‌ها قلمداد می‌شود. سرمایه انسانی مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و ویژگی‌های عمومی افراد در سازمان است و می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد. منابع انسانی و دانش مدیریت آن امروزه به عنوان سرمایه‌های مهم و رقابتی سازمان‌ها در جهت پیشبرد و توسعه اهداف راهبردی محسوب می‌گردد. محصولات و خدمات حوزه منابع انسانی به منظور ارتقا ظرفیت‌ مدیران و سرمایه انسانی سازماندر راستای تحقق ماموریت‌ها‌ و نیازهای پویای سازمان ارائه می‌شود.

ایجاد و توسعه الگوی منابع انسانی اختصاصی برای سازمان مربوطه و شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل سازماندهی مجدد ساختار رهبری سازمان، ایجاد خط‌مشی‌ها و رویه‌های سازمانی، حصول اطمینان از اجرای قوانین مربوط به کارمندان و تغییر سرمایه‌های انسانی می‌شود.

ما با مشتریان خود همکاری می کنیم تا برنامه های یکپارچه را عملی کنیم:

 • تدوین راهبرد منابع انسانی همتراز با راهبرد کسب و کاری و راهبرد سرمایه انسانی سازمان تا ضمن پشتیبانی از نتایج کسب و کاری منجر به ارتقا استعدادهای ارزشمند سازمان و خدمات انسانی سازمان و بهبود تجربه کارمند و مدیر گردد.

 • طراحی و پیاده‌سازی مدل عملیاتی منابع انسانی که سازمان‌ها را قادر به شناسایی استعدادها و ارائه خدمات کارآمد منابع انسانی در راستای حل مسائل اصلی در سراسر سازمان می‌‌کند.

 • راهبری شیوه‌های پیشرو و برتر عملیاتی فرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی که با فرآیندهای مدل عملیاتی منابع انسانی و معماری بنیادین فناوری منابع انسانی همتراز شده است.

راهبرد یکپارچه منابع انسانی شامل مدل عملیاتی سراری منابع انسانی و فرآیندهای حمایتی است که منجر به سازماندهی دقیق و منسجم منابع انسانی سازمان و تحقق سطوح جدید ارزش‌های کسب و کاری می‌شود.

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با تفکر خلاق و نوآورانه در زمینه منابع انسانی و انجام پژوهش‌های گسترده درباره آینده منابع انسانی، چند ویژگی اصلی را برای بهبود موثر کسب و کار سازمان‌ها در عملکرد منابع انسانی شناسایی کرده است:

 • شناسایی منابع جدید استعدادها
 • ایجاد فرهنگ سازگار و توانمند
 • تجزیه و تحلیل علمی و مبتنی بر واقعیت
 • توسعه سازمانی یادگیرنده
 • بازتعریف مشاغل و الگوهای شغلی برای تقویت پویایی کارکنان داخلی و خارجی

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر ضمن ارتقا قابلیت‌های منابع انسانی و توانایی سازمان‌ها در ارائه خدمات منابع انسانی کارآمد با سازماندهی منابع انسانی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا متحد راهبردی بهتری در آن کسب و کار باشند.

فرآیند مشاوره منابع انسانی

راه‌حل‌ها و خدمات شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر از سه پیشنهاد یکپارچه تشکیل شده است که شامل تدوین چشم‌انداز و برنامه ریزی برای تحقق آن، طراحی فرآیندها و عملیات می‌شود.

 • راهبرد منابع انسانی: تدوین چشم انداز منابع انسانی و نقشه‌راه دستیابی به راهبردهای سازمان ضمن ارائه استعدادهای ارزشمند و خدمات منابع انسانی منجر به پیشرفت مدیران و کارمندان می‌شود.

 • مدل عملیاتی منابع انسانی: طراحی و پیاده‌سازی مدل عملیاتی منابع انسانی که سازمان‌ها را قادر به شناسایی استعدادها و ارائه خدمات کارآمد منابع انسانی در راستای حل مسائل اصلی در سراسر سازمان می‌‌کند.

 • فرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی: راهبری شیوه‌های پیشرو و برتر عملیاتی فرآیند بهبود استعدادها و منابع انسانی که با فرآیندهای مدل عملیاتی منابع انسانی و معماری بنیادین فناوری منابع انسانی همتراز شده است.